PLURIOCUPACIÓ

Quines són les obligacions d’informació a la Tresoreria General de la Seguretat Social?

En els supòsits de pluriocupació tant el treballador com l’empresa n’han d’informar a la Tresoreria General de la Seguretat Social:

El treballador: està obligat a comunicar a la Seguretat Social que treballarà com a pluriempleat, identificant cada empresa on ho farà, i també n’ha d’informar les empreses.

L’empresa: ha d’informar de l’alta del treballador, identificant-ho com en situació de pluriocupació, també ha de comunicar les variacions en la durada de la jornada de treball per ajustar les bases de cotització, i per descomptat també ha de comunicar la baixa a l’empresa .

Com s’indica a l’art. 41.2 Reial Decret 84/1996, els empresaris que coneguin la situació de pluriocupació dels seus treballadors que es determina a l’apartat 4.2n de l’article 7 d’aquest Reglament comunicaran les altes i les baixes dels mateixos, amb menció expressa de l’existència de aquesta situació i declaració de les retribucions del treballador perquè per part de les entitats gestores i la Tresoreria General de la Seguretat Social es realitzin dofici les actuacions que siguin procedents a efectes de cotització i de protecció.

Els mateixos treballadors en situació de pluriocupació estan així mateix obligats a comunicar aquesta situació als respectius empresaris ia la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració d’aquesta perquè per aquesta s’iniciïn d’ofici les actuacions que siguin procedents.

Aquesta comunicació es fa amb un model oficial disponible a la TGSS.

També cal tenir en compte que si no es fa la comunicació, quan la TGSS d’una manera o altra arriba a tenir coneixement d’aquesta situació de pluriocupació no comunicada, això pot donar lloc a la imposició de sancions d’entre 60 i 625 euros, art. 40.1.a del Reial Decret Legislatiu 5/2000, de la Llei sobre Infraccions i Sancions a l’Ordre Social, ja que aquesta mateixa norma, a l’art. 24.1 assenyala com a falta lleu: No facilitar a l’entitat corresponent oa l’empresa, quan li siguin requerides, les dades necessàries per a la seva afiliació o la seva alta a la Seguretat Social i, si escau, les alteracions que s’hi produïssin, les de la situació de pluriocupació, i, en general, l’incompliment dels deures de caràcter informatiu.

Compartir:

Facebook
X
LinkedIn

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

On Key

Articles relacionats