NOVETATS LABORALS 2024

Dins del paquet de mesures impulsat pel RD-llei 8/2023, de 27 de desembre, trobem novetats en matèries laborals i socials, que relacionem:

Revaloració de pensions i prestacions el 2024

 • Límit màxim per a les pensions públiques: 3.175,04 € mensuals o 44.450,56 € anuals.
 • Complement per a la reducció de bretxa de gènere: 33,20 € mensuals.
 • Quantia mínima de les pensions contributives: S’hi annexa quadre.
 • Límit d’ingressos per al reconeixement de quanties mínimes de pensió el 2024:
  o Sense cònjuge a càrrec 8.942,00 €/any.
  o Amb cònjuge a càrrec 10.430,00 €/any.
 • SOVI: 7.399,00 € a l’any.
 • Pensions no contributives del sistema de la Seguretat Social d’invalidesa i de jubilació: 7.250,60 € anuals.
 • Prestacions familiars de la Seguretat Social, no contributives, per fill a càrrec de 18 o més anys, i un grau de discapacitat major del 65 % es fixa en 5.647,20 €. Si la discapacitat és més gran o igual al 75% la quantia anual serà de 8.469,60 €
 • Límits d’ingressos anuals l’any 2024 per a les persones beneficiàries de l’IMV: 14.544,00 € anuals i, si es tracta de famílies nombroses, a 21.888,00 € anuals, incrementant-se en 3.546,00 € anuals per cada fill a càrrec de partir de la cambra, aquest inclòs. La quantia de l‟assignació econòmica serà de 588,00 €/any.
 • Límit d’ingressos per al reconeixement de complements econòmics per a mínims: experimentarà un increment del 3,8% sobre el límit vigent el 2023.

Bases mínimes, màximes i límit màxim de cotització
a) Base mínimes de cotització: Fins a la publicació de l’SMI 2024 continuarà sent: 1.260,00 € mensuals (42 € diaris).
b) Base màximes de cotització: Puja un 5%. 4.720,5 € mensuals.

Ingrés Mínim Vital
S’incrementa en un 6,9%.
Es permet la gestió de la prestació de l’ingrés mínim vital per les comunitats autònomes de règim comú.

Aplicació del Mecanisme d’Equitat intergeneracional (MEI): 0,70% (0,58% a càrrec de l’empresa i 0,12% a càrrec del treballador.)

Determinació de la cotització per la realització de pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes
a) En el cas de pràctiques formatives remunerades i pràctiques a l’empara del Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, s’aplicaran les quotes úniques mensuals dels contractes de formació en alternança.
b) En el cas de pràctiques formatives no remunerades: Empresa 2,85 €/dia
c) En tots dos casos: 95% de bonificació.

Les pràctiques formatives iniciades i no concloses abans del dia 1 de gener de 2024, els és aplicable el règim jurídic previst en la disposició addicional esmentada únicament des de la data esmentada.
S’estableix un termini excepcional, que finalitzarà el dia 31 de març de 2024, per comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social les altes i les baixes a la Seguretat Social corresponents a l’inici o finalització de les pràctiques formatives no remunerades a les quals es refereix la referida disposició addicional cinquanta-dosena que tinguin lloc en el període comprès entre l’1 de gener i el 20 de març de 2024.

SMI: Es prorroga el de 2023: 36 €/dia o 1.080 €/mes (14 pagues).

Pròrroga de jubilació parcial amb contracte de relleu a la indústria manufacturera fins a 31/12/2024
La reducció de jornada es manté entre el 25% i el 67%. La pròrroga s’estén fins al 31 de desembre del 2024.

Modificació dels incentius a la contractació per a la substitució de persones treballadores que gaudeixin de descansos per naixement i cura del menor, exercici coresponsable de la cura del menor o de la menor lactant, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural

Una persona treballadora (1) a la qual finalitza un contracte bonificat per substituir una persona (2), se li pot fer un segon contracte bonificat per permís de la mateixa persona (2).

Se suspèn l’aplicació de la cotització com a l’RGSS prevista el 2014 per als empleats de la llar
No s’aplica que les bases de cotització per contingències comunes i professionals s’han de determinar d’acord amb el que estableix l’article 147 d’aquesta Llei, sense que la cotització pugui ser inferior a la base mínima que legalment s’estableixi.

Bonificació per la contractació de personal investigador sota la modalitat de contracte predoctoral
S’estableix la cotització a 115 €/mes.

PENSIONS MÍNIMES 2024

Classe de pensióTitulares
Con cònjuge a càrrec Euros/anySense cònjuge: Unitat econòmica unipersonal Euros/anyCon cònjuge no a càrrec Euros/any
Jubilació
Titular amb seixanta cinc anys.14.466,2011.552,8010.966,20
Titular menor de seixanta cinc anys.14.466,2010.808,0010.215,80
Titular amb seixanta-cinc anys procedent de gran invalidesa.21.698,6017.329,2016.448,60
Incapacitat Permanent.
Gran invalidesa.21.698,6017.329,2016.448,60
Absoluta.14.466,2011.552,8010.966,20
Total: Titular amb seixanta-cinc anys.14.466,2011.552,8010.966,20
Total: Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys.14.466,2010.808,0010.215,80
Total: Derivada de malaltia comuna menor de seixanta anys.8.516,208.516,208.443,40
Parcial del règim de accidentes de treball: Titular amb seixanta-cinc anys.14.466,2011.552,8010.966,20
Viduïtat
Titular amb càrregues familiars.14.466,20
Titular amb seixanta cinc anys o con discapacitat en grau igual o superior al 65 per 100.11.552,80
Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys.10.808,00
Titular amb menys de seixanta anys.8.752,80

Compartir:

Facebook
X
LinkedIn

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

On Key

Articles relacionats