CAPDEVILA PERMAR

Gestió Tributària i d'Impostos

Inici /Serveis / Fiscal / Gestió tributària i d’impostos

SERVEIS

Gestió Tributària i d'Impostos

Una de les àrees clàssiques del despatx, duem a terme: Societats, Mediació, Concursos, Compravenda

Som més que advocats, som els teus experts en dret mercantil de confiança

Ens ocupem de les teves obligacions per a què estiguis tranquil que es faran amb el màxim rigor i en termini. Així tu tindràs temps per millorar el teu negoci o gaudir del teu temps lliure. Et garantim que atendrem els teus dubtes i consultes en 48 hores.

Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

Assessorament i presentació de la declaració de la renda per a persones físiques, incloent l’anàlisi de les deduccions aplicables i l’optimització de la càrrega fiscal.

Declaració de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) de les Persones Físiques (IRPF)

Preparació i presentació de la declaració d’IVA per a empreses i professionals, incloent el càlcul dels imports a declarar i la gestió de les deduccions corresponents.Pagaments a compte i retencions de l'IRPF

Gestió dels pagaments a compte i les retencions aplicables en el marc de l’IRPF, assegurant el compliment de les obligacions fiscals establertes per la normativa vigent.

Declaració de l'impost sobre el patrimoni

Preparació i presentació de la declaració de l’impost sobre el patrimoni per a aquells contribuents que estiguin obligats a tributar per aquest impost.

Declaració de l'Impost sobre Successions i Donacions

Assistència en la preparació i presentació de la declaració d’aquest impost en cas de successions o donacions entre particulars.

Declaració de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Gestió de la declaració de l’ITP-AJD en operacions de compravenda d’immobles i altres actes jurídics subjectes a aquest impost.

Declaració de l'impost sobre les societats

Preparació i presentació de la declaració de l’impost sobre les societats per a empreses i entitats jurídiques, assegurant el compliment de les obligacions fiscals corresponents.

Declaració de l'Impost sobre la Renda de No Residents

Assistència en la preparació i presentació de la declaració de l’IRNR per a persones físiques o jurídiques no residents que obtinguin ingressos a Espanya.

Declaració de béns i drets a l'estranger

Assessorament i presentació de la declaració dels models 720 i 721 per a informar sobre béns, drets i criptoactius situats a l’estranger, en compliment de les obligacions de transparència fiscal.

Altres declaracions fiscals

Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables, Impost sobre les estades en establiments turístics, impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, Impost sobre l’Activitat Econòmica (IAE).

Declaracions informatives: Model 349, 347, D6, D8, ETE, etc.

Preparació i presentació de declaracions informatives requerides per la normativa tributària, com ara el model 349 (declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries) o el model 347 (declaració anual d’operacions amb tercers).

CAPDEVILA PERMAR

Contacte

Si desitja realitzar una consulta sobre Gestió Tributària i d’Impostos, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres.