CAPDEVILA PERMAR

Dret administratiu i urbanístic

Inici /Serveis / Legal / Dret administratiu i urbanístic

SERVEIS

Dret Administratiu i Urbanístic

Oferim assessorament administratiu i Urbanístic. Estrangeria, Urbanisme, Obres, Cadastre.

Som més que advocats, som els teus experts en dret administratiu i urbanístic de confiança

La llarga trajectòria del despatx en la defensa dels interessos dels nostres clients en assumptes administratius, urbanístics i en la jurisdicció contenciosa administrativa.

Estrangeria
Assessorament i tramitació de procediments relacionats amb la situació legal d’estrangers al país, incloent sol·licituds de visats, autoritzacions de residència, renovacions i altres tràmits davant les autoritats d’estrangeria.
Responsabilitat Patrimonial

Assistència legal en casos de danys causats per l’Administració pública, on es reclama una indemnització pels perjudicis soferts com a conseqüència de l’actuació o omissió administrativa.

Recursos

Interposició de recursos administratius contra actes o resolucions de l’Administració que afectin els drets o interessos dels ciutadans, incloent recursos de reposició, alçada o extraordinaris, entre altres.

Urbanisme

Assessorament en matèries relacionades amb la normativa urbanística, plans urbanístics, gestió del sòl, planejament territorial i urbanístic, així com en la regulació i ordenació del territori.

Llicències

Tramitació de llicències urbanístiques per a obres i activitats, incloent llicències d’obra major, obra menor, obertura d’establiments, activitats classificades, entre d’altres.

Instàncies

Representació i defensa dels interessos dels ciutadans davant les diferents instàncies administratives, tant en procediments ordinaris com en processos contenciós-administratius.

Expedients Sancionadors

Defensa jurídica en procediments sancionadors iniciats per l’Administració, que poden derivar-se d’infraccions administratives en matèria urbanística, mediambiental o altres àrees regulades per normativa administrativa.Expedients d’obres i activitats

Gestió i tramitació d’expedients per a l’obtenció de llicències d’obres i activitats, així com assessorament en la realització de projectes i execució d’obres conforme a la normativa urbanística.

Revisions cadastrals

Assessorament i representació en processos de revisió cadastral, incloent recursos contra les liquidacions de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) derivades de modificacions cadastrals.Expropiacions

Assistència en processos d’expropiació forçosa, tant en la defensa dels drets dels propietaris afectats com en la representació de l’Administració expropiant.

Contenciosos

Representació legal en procediments contenciós-administratius davant els tribunals de justícia, per impugnar actes o decisions de l’Administració que afectin els drets i interessos dels ciutadans en matèria administrativa i urbanística.

CAPDEVILA PERMAR

Contacte

Si desitja realitzar una consulta sobre Dret administratiu i Urbanístic. Estrangeria, Urbanisme, Obres, Cadastre., no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres.