DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA DECLARACIÓ DEL IRPF DEL 2023

Per poder confeccionar la seva declaració, necessitem la següent documentació:
⦁ Dades Personals:

⦁ Fotocòpia del DNI vigent de tots els integrants de la unitat familiar.
⦁ Si no van presentar declaració l’any 2022, o no la van presentar a través del nostre despatx, ens caldria l’última declaració del IRPF presentada.
⦁ Situació familiar:
⦁ Dades de les persones a càrrec seu.
⦁ En cas de tenir fills menors de 3 anys: despeses de llar d’infants.
⦁ Percentatge de discapacitat dels membres de la unitat familiar, si es dona el cas.
⦁ Ingressos de les persones que formen part de la unitat familiar (menors de 25 anys i majors de 65 anys que convisquin amb el declarant).
⦁ Número de compte: IBAN del compte bancari on domiciliar el pagament o rebre la devolució.

⦁ Ingressos i despeses:

⦁ Rendes del treball: Certificat de retenció de rendes del treball i informació d’altres rendiments del treball (sous, salaris, atur, ERTO, beques, pensions espanyoles o estrangeres, ajudes públiques, rescats de plans de pensions…) i despeses deduïbles (seguretat social, mútues de professionals, col·legi professional obligatori, quotes sindicals…).
⦁ Rendes del capital mobiliari: Informació fiscal dels comptes bancaris i de valors, informació fiscal d’assegurances, dividends i interessos…
⦁ Rendes del capital immobiliari: Detall dels ingressos de lloguer i despeses deduïbles (IBI, altres tributs, despeses de reparació, assegurances, comunitat, interessos d’hipoteques, despeses jurídiques, subministres…). Contracte d’arrendament i escriptures d’adquisició.
⦁ Rendes d’activitat econòmica: Llibres d’ingressos i despeses deduïbles de l’activitat, certificats de retencions, pagaments a compte fets durant l’exercici (models 130 o 131), model 184 si forma part d’una SC o CB. Ajudes públiques.
⦁ Guanys i pèrdues patrimonials: Informació detallada de transaccions d’elements patrimonials:
⦁ Immobles: Escriptura d’adquisició, factures de reformes o rehabilitacions, escriptura de venda, plusvàlua municipal, factura de l’intermediari (API), factures pel certificat energètic o cèdula d’habitabilitat, altres despeses, informar si era l’habitatge habitual…
⦁ Accions i participacions socials: Dates i imports d’adquisició i de venda.
⦁ Criptomonedes i criptoactius: Dates i imports d’adquisició i de venda.
⦁ Fons d’inversió: Informació fiscal de les entitats financeres o d’inversió.
⦁ Altres: Objectes d’Art, vaixells, altres actius financers, or o joies…
⦁ Altres: Subvencions rebudes pel lloguer de l’habitatge habitual, per compra de vehicles (pla PIVE), ajudes per discapacitat o altres ajudes. Ingressos per interessos de préstecs entre particulars, tala d’arbres, cessió de drets d’imatge, o altres ingressos i despeses rellevants.

⦁ Reduccions i deduccions:
⦁ Aportacions a plans de pensions: Certificats de l’entitat bancària o asseguradora.
⦁ Pensions compensatòries a favor de l’ex cònjuge i anualitats per aliments a favor dels fills: conveni de divorci i imports abonats.
⦁ Deducció per adquisició de l’habitatge habitual (adquirit abans de l’1 de gener del 2013): Informació fiscal de la hipoteca.
⦁ Deducció estatal per lloguer de l’habitatge habitual (lloguers amb data anterior a l’1 de gener del 2015): Contracte de lloguer i imports abonats.
⦁ Deducció autonòmica (Catalunya) per lloguer de l’habitatge habitual: Per menors de 33 anys, aturats, discapacitats, vidus/es o majors de 65 anys amb una base imposable inferior a 20.000 €.
⦁ Deducció per donacions: Certificats de donacions a Fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, aportacions a partits polítics, donacions a entitats que fomenten la llengua catalana, o el desenvolupament i la innovació tecnològica a Catalunya, i entitats que treballen en benefici del medi ambient i que figuren al cens de la Generalitat de Catalunya.
⦁ Altres deduccions: Deducció per obres de millora d’eficiència energètica en habitatges, deducció per la compra d’un vehicle elèctric, deducció per doble imposició internacional, per familiars residents en estats membres de la UE o del EEE, per entitats nova creació Catalanes o Estatals, i per obligació declarar IRPF per tenir més d’un pagador.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA DECLARACIÓ DEL PATRIMONI DEL 2023:

⦁ Immobles: Escriptures d’adquisició dels immobles i valor cadastral. Últim rebut de l’IBI.
⦁ Participació en societats no negociades en borsa: Escriptures d’adquisició i comptes anuals d’aquestes societats dels 3 darrers exercicis.
⦁ Participació en valors negociats: Informació fiscal de l’impost de patrimoni dels seus comptes de valors.
⦁ Comptes corrents o dipòsits bancaris: Informació fiscal que rebeu dels bancs o entitats d’inversió.
⦁ Assegurances de vida: Informació fiscal que rebeu de la companyia asseguradora.
⦁ Art, antiguitats, Joies, pells, vehicles de més de 125 cc, vaixells i aeronaus: valor a 31/12/2023.
⦁ Altres: Informació de drets reals (usdefruit), concessions administratives, drets de la propietat intel·lectual o industrial adquirits de tercers, altres…

Ens podeu fer arribar tota la documentació presencialment o telemàticament a:

Domicili: Pl. Catalunya, 2 – Olot
Telèfon : 972 269 746
WhatsApp empresa: 666 525 903
Correu electrònic: info@capdevilaeconomistes.com

Compartir:

Facebook
X
LinkedIn

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

On Key

Articles relacionats