CAPDEVILA PERMAR

Assessoria Fiscal

Inici /Serveis / Fiscal / Assessoria Fiscal

SERVEIS

Assessoria Fiscal

Redueix la teva factura fiscal, evita conflictes amb Hisenda. Successions, Donacions, IRPF, Societats, Fundacions.

Som més que advocats, som els teus experts fiscals de confiança

El nostre assessorament fiscal és innovador i proactiu: analitzem l’estat fiscal del teu negoci per descobrir febleses i fortaleses, controlar els riscos i avançar-nos així a l’actuació de l’administració.

Som experts en atendre totes les fases prèvies als litigis tributaris, tant en resposta alsrequeriments com assistint en procediments de gestió, inspecció i sancionadors. Som especialistes en reclamacions econòmic-administratives en l’àmbit tributari i defensem la teva empresa en totes les instàncies administratives i judicials. El nostre equip interdisciplinari format per advocats i economistes amb àmplia trajectòria en l’àmbit tributari ens ha portat a obtenir èxits destacats.

Planificació de l'Impost sobre Successions i Donacionsde les Persones Físiques (IRPF)

Anàlisi i assessorament sobre estratègies per minimitzar l’impacte fiscal en transmissions de patrimoni per herència o donació.

Planificació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:

Disseny d’estratègies fiscals personalitzades per optimitzar la tributació en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), tenint en compte les circumstàncies individuals de cada contribuent.

Planificació de l'impost sobre les societats

Elaboració de plans fiscals per a empreses amb l’objectiu d’optimitzar la seva càrrega impositiva en l’Impost sobre Societats, mitjançant l’aprofitament de deduccions i beneficis fiscals.

Operacions entre parts vinculades

Assessorament en transaccions entre empreses vinculades per garantir el compliment de les normatives fiscals i evitar riscos d’ajustos per part de l’Administració Tributària.

Operacions societàries (reestructuracions, fusions, escissions):

Assistència en operacions de reestructuració empresarial, fusions, escissions i altres moviments societàries, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte fiscal i complir amb els requisits legals.

Planificació fiscal internacional

Assessorament en matèria de fiscalitat internacional, incloent l’optimització d’estructures empresarials i l’aplicació de convenis per evitar la doble imposició.

Resposta a requeriments tributaris

Preparació de respostes a requeriments de l’Administració Tributària, garantint el compliment dels terminis i la defensa dels interessos del contribuent.

Preparació d'al·legacions

Elaboració d’al·legacions en resposta a liquidacions tributàries o actes administratius, amb l’objectiu d’impugnar o corregir les decisions adoptades per l’Administració.

Recursos de reposició

Interposició de recursos de reposició contra actes administratius tributaris, com a via prèvia a la interposició de recursos contenciós-administratius davant els tribunals.

Reclamacions econòmiques administratives

Presentació de reclamacions econòmiques-administratives davant òrgans de revisió tributària, amb l’objectiu d’impugnar les liquidacions tributàries i obtenir-ne la anul·lació o modificació.

Preparació i assistència a Inspeccions Fiscals

Preparació i assistència durant el procés d’inspecció fiscal, oferint assessorament legal i tècnic per garantir la defensa dels interessos del contribuent.

Fundacions i entitats sense ànim de Lucre

Assessorament fiscal especialitzat per a fundacions i entitats sense ànim de lucre, incloent l’aplicació de beneficis fiscals i el compliment d’obligacions tributàries específiques.

Comptes Anuals

Gestió integral de les obligacions comptables i mercantils de les empreses, incloent la legalització de llibres comptables, el dipòsit de comptes anuals al Registre Mercantil i la confecció de la memòria.CAPDEVILA PERMAR

Contacte

Si desitja realitzar una consulta sobre Gestió Tributària i d’Impostos, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres.